Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Venitul minim garantat (ajutor social)

Beneficiari

Familiile si persoanele singure ale caror venituri se situeaza sub nivelul lunar al venitului minim garantat stabilit prin ordonanta de urgenta. Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat (VMG) este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin lege la 500 LEI.

Nivelurile pentru VMG sunt urmatoarele:
Persoana singura = 0.283 x ISR = 142 lei
Familia formata din 2 persoane = 0.510 x ISR = 255 lei
Familia formata din 3 persoane = 0.714 x ISR = 357 lei
Familia formata din 4 persoane = 0.884 x ISR = 442 lei
Familia formata din 5 persoane = 1.054 x ISR = 527 lei

Pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, ajutorul social se mareste cu
0.073 x ISR.
Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelurile mentionate mai sus si venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.

Conditii de acordare si acte necesare

Cererea si declaratia pe propria raspundere,

Acte doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate dupa cum urmeaza:

– Acte de identitate părinți;
– Certificate de naştere ale copiilor;
– Certificat de căsătorie (în cazul familiilor monoparentale act de divorț sau act de deces);
– Livret de familie;
– Hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului, mandatul poştal în care se specifică cuantumul alocaţiei de întreţinere primită de la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a județului Maramureş (daca este cazul);
– Actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
– Actul din care rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ la cursuri de zi;
– Acte din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, gr. I sau gr. II de invaliditate pentru persoanele aflate în întreţinere (daca este cazul);
– În cazul divorţului cu copii încredinţaţi se va prezenta hotărârea judecătorească privind pensia de întreţinere;

Actele se depun/ inregistreaza la primaria localitatii in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta titularul

Pentru solutionarea cererii privind acordarea ajutorului social, se va afectua ancheta sociala la domiciliul sau, dupa caz la resedinta solicitantului, ori la locul desemnat de solicitant in cazul celor fara locuinta.
Acordarea sau, dupa caz, neacordarea dreptului la ajutor social se face prin dispozitia scrisa a primarului, iar dreptul la ajutorul social se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii. In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, se efectueaza anchete sociale la un interval de 3 luni sau ori de cate ori este nevoie.

Obligatiile beneficiarilor de ajutor social

Titularul ajutorului social este obligat sa depuna, din 3 in 3 luni, la primaria localitatii in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta, o declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia, insotita de o adeverinta eliberata de autoritatea competenta cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit.
De asemenea, persoanele apte de munca care solicita ajutorul social si care nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati, au urmatoarele obligatii:
– sa dovedeasca, cu adeverinta eliberata de ATOFM, ca sunt inregistrate ca persoane in cautarea unui loc de munca.
– sa presteze lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local

Programul anual al principalelor actiuni ce se vor organiza cu beneficiarii de ajutor social, cu drept de munca in Comuna Valea Chioarului.