Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Alocaţie pentru susţinerea familiei

Alocația pentru susținerea familiei este forma de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au in creștere si îngrijire copii in vârsta de pana la 18 ani.

Familia formata din sot, sotie si copiii aflati in intretinerea acestora (alocatie complementara)
Familia formata din persoana singura si copiii aflati in intretinerea acesteia (alocatia monoparentala)

Cuantum

Cuantumul lunar al alocatiei este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta – ISR. Valoarea ISR este stabilita prin lege la 500 LEI

Familia formata din sot, sotie si copii care locuiesc impreuna
(alocatia complementara)
Venit net mediu lunar
pe membru de familie intre :
0 lei   si   200 lei 201 lei   si   530 lei
Coeficient Cuantum Coeficient Cuantum
familia cu 1 copil 0.164 x ISR 82 lei 0.150 x ISR 75 lei
familia cu 2 copii 0.328 x ISR 164 lei 0.300 x ISR 150 lei
familia cu 3 copii 0.429 x ISR 246 lei 0.450 x ISR 225 lei
familia cu 4 copii si mai multi 0.656 x ISR 328 lei 0.600 x ISR 300 lei
Familia formata din persoana singura si copii aflati in ingrijirea acesteia
(alocatia monoparentala)
Venit net mediu lunar
pe membru de familie intre :
0 lei   si   200 lei 201 lei   si   530 lei
Coeficient Cuantum Coeficient Cuantum
familia cu 1 copil 0.214 x ISR 107 lei 0.204 x ISR 102 lei
familia cu 2 copii 0.428 x ISR 214 lei 0.408 x ISR 204 lei
familia cu 3 copii 0.642 x ISR 321 lei 0.612 x ISR 306 lei
familia cu 4 copii si mai multi 0.856 x ISR 428 lei 0.816 x ISR 408 lei

Conditii de acordare

Familiile care au în întreținere copii de vârstă școlară, beneficiază de alocație în condițiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învățământ organizate potrivit legii, cu excepția celor care le întrerup din motive medicale, și nu înregistrează absențe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.

Pentru familiile care au în întreținere copii de vârstă școlară cu handicap grav sau accentuat și care nu frecventează o formă de învățământ organizată în condițiile legii, alocația se acordă cu condiția prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap.

Acte necesare

Alocația se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere însoțită de actele doveditoare privind :

  • componența familiei, veniturile acesteia și, după caz, privind frecventarea cursurilor școlare de către copiii aflați în întreținere. Cererile alocației se întocmesc de reprezentantul familiei și se înregistrează la primăria comunei în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința familia.

În vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a condițiilor de acordare a alocației, primarul dispune, în mod obligatoriu, evaluarea socioeconomică a familiei, prin anchetă socială. Aceasta se efectuează, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, de către personalul serviciului public de asistență socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de către personalul din compartimentul cu atribuții în domeniul protecției sociale din aparatul de specialitate al primarului.